از تعهدات دنگی‌پال حفظ حریم شخصی کاربران میباشد.
از تعهدات دنگی‌پال حفظ حریم شخصی کاربران میباشد.